Finexa

CFO Knowledge Exchange po raz trzeci

Za nami kolejne, trzecie już, spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych Finexa oraz MDDP Business Consulting. Tym razem tematyka spotkania koncentrowała się na praktycznych problemach konsolidacji i raportowania Grup Kapitałowych.

Punktem startowym dla późniejszej dyskusji była prezentacja ostatecznych wyników badania „EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW – SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH” przeprowadzonego przez zespół MDDP Business Consulting. Zdecydowana większość, bo aż 116 na 121 największych polskich firm notowanych na GPW prowadziło działalność w postaci grupy kapitałowej, a w przypadku 75 podmiotów były to grupy kapitałowe posiadające jednostki zależne poza granicami naszego kraju. Rosnąca liczba grup kapitałowych, spółek zależnych i co najważniejsze kwota i udział przychodów pochodzących z rynków zagranicznych, dość jednoznacznie wskazują, iż w nieodległej przyszłości coraz więcej firm stawać będzie przed problemami konsolidacji swych raportów finansowych*.


Zasadniczą część dyskusji rozpoczęliśmy od nakreślenia złożoności i rozległości aspektów związanych z zarządzaniem międzynarodową grupą kapitałową. Zaprezentowany przez moderatorów spotkania przykład dużej polskiej firmy z branży FMCG, stanowił doskonałą inspirację do szerszego omówienia problemów dotykających bezpośrednio uczestników spotkania.


W dalszej części skupiliśmy się na głównych problemach pojawiających się procesie konsolidacji, począwszy od przygotowania sprawozdań jednostkowych (włącznie z ich przekształceniem do standardów rachunkowości obowiązujących w grupie kapitałowej) poprzez uzgodnienie sald i rozrachunków wewnętrznych, wyznaczanie i rejestrowanie korekt konsolidacyjnych aż po badanie i prezentację ostatecznych raportów. W trakcie całego spotkania zwracaliśmy uwagę na różnice pomiędzy wymogami sprawozdawczości zewnętrznej a potrzebami kadry zarządzającej oraz właścicieli. Praktycznym uzupełnieniem spotkania była krótka prezentacja funkcjonalności systemu Mona Group Reporting. Możliwości systemu wykorzystane zostały do przedstawienia wzorcowego przebiegu procesu konsolidacji. Uczestników zainteresowało szczególnie zaimplementowane w systemie podejście do „księgowania” korekt konsolidacyjnych – elastyczny transfer korekt do kolejnych okresów sprawozdawczych w znaczący sposób ogranicza ilość pracy związanej z zapewnieniem poprawnej prezentacji wszystkich zdarzeń gospodarczych z udziałem jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

*) Więcej informacji na temat projektu badawczego znajdą Państwo na www.mddp-bc.pl

Paweł Giza, Katarzyna Samojluk, Tomasz Chrabałowski

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *