Finexa

Członkostwo

Informacje o sposobie przystąpienia do Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych “FINEXA”

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

  1. Pobrać, wypełnić i odesłać Deklaracje Członkowską
  2. Lub wypełnić Rejestrację Online
  3. Otrzymać rekomendację członka założyciela Stowarzyszenia lub dwóch zwyczajnych Członków Stowarzyszenia, lub w przypadku braku takiej rekomendacji przekazać list referencyjny od obecnego pracodawcy, podpisany przez szefa działu finansów lub Prezesa Zarządu (w przypadku członków zwyczajnych i zrzeszonych) lub szefa instytutu/zakładu/katedry jednostki naukowej (w przypadku członków naukowych) oraz wnieść prośbę do członków Stowarzyszenia o zapoznanie z powyższymi dokumentami i wystawienia rekomendacji przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
  4. Opłacić składkę członkowską w wysokości jak podano poniżej:

Składka jest płatna po akceptacji deklaracji Członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia.

Kontakt z Biurem Stowarzyszenia: sekretariat@finexa.org

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została pozbawiona praw publicznych, będąca Dyrektorem Finansowym, tj. osobą na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym mająca w zakresie swoich obowiązków zarządzanie finansami/lub ryzykiem przedsiębiorstwa.

Członkiem zrzeszonym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niebędąca Dyrektorem Finansowym, ale mająca jako przełożonego Dyrektora Finansowego i w zakresie swoich obowiązków odpowiadająca za zarządzanie finansami lub ryzykami w przedsiębiorstwie.

Członkiem naukowym może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, będąca pracownikiem naukowym.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która jest zaangażowana w działania utożsamiane z celami Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która odznaczyła się znacznym wsparciem na rzecz Stowarzyszenia lub jego powstania, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez nią członkostwa honorowego.

Członkiem zwyczajnym, zrzeszonym i naukowym Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna, która otrzyma rekomendację co najmniej jednego członka założyciela Stowarzyszenia lub co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złoży deklarację zawierającą oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania obowiązków członkowskich.

Członkiem zaproszonym może zostać osoba fizyczna przez przyjęcie i potwierdzenie zaproszenia otrzymanego ze Stowarzyszenia. Jest to wolne, bezpłatne uczestnictwo w wielu aktywnościach Stowarzyszenia, łącznie z możliwością udziału w większości spotkań w całym kraju i dostęp do informacji wewnętrznych Stowarzyszenia. Umożliwia ułatwione przejście do członkostwa zwyczajnego i pełnych praw.

Członkowie zwyczajni
Członkowie zrzeszeni
Członkowie naukowi
Członkowie honorowi