Finexa

Misja

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”

Członkowie założyciele, 2 sierpnia 2011 r.

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA”

Idea założenia Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych „FINEXA” powstała na początku 2011 r., podczas kilku spotkań menedżerów finansowych. W gronie tym dyskutowano nad pomysłem założenia stowarzyszenia, przede wszystkim z dwóch powodów:

01.

Pierwszy z nich to rosnąca odpowiedzialność dyrektorów finansowych, nabierająca szczególnego znaczenia w okresie kryzysu finansowego, dotykającego zarówno budżety i gospodarki poszczególnych krajów, jak również finanse i wyniki przedsiębiorstw,

02.

Drugi powód – to potrzeba istnienia platformy nawiązywania kontaktów między menedżerami finansowymi, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, tworzenia standardów zawodu, budowy relacji, wywierania wpływu na proces legislacyjny.

Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „FINEXA” zostało formalnie założone 2 sierpnia 2011 r. przez 38 dyrektorów finansowych, podczas pierwszego spotkania członków-założycieli. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń KRS w dniu 17 listopada 2011 r., po uzyskaniu akceptacji tekstu Statutu przez Prezydenta Warszawy.

Numer KRS Stowarzyszenia: 402310, NIP: 5213622685.

Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych „FINEXA” można generalnie podzielić na cztery kategorie

01.

Reprezentowanie interesów oraz wspieranie rozwoju środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych w Polsce

 • współpraca z instytucjami rządowymi, wpływ na proces legislacyjny
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami branżowymi / przemysłowymi, jak również skupiającymi profesjonalistów w dziedzinie finansów
02.

Wypracowanie wysokich standardów zawodowych obowiązujących Dyrektorów Finansowych oraz ich propagowanie

 • określenie profilu zawodu i jego wymagań
 • komunikacja i zwiększanie świadomości wewnątrz i na zewnątrz środowiska Dyrektorów Finansowych
03.

Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem przedsiębiorstwa

 • transfer know-how, przepływ najnowszych trendów, najlepszych praktyk
 • certyfikacja zawodowa
 • współpraca i rozwój oferty szkoleniowej
04.

Networking i rozwój kariery zawodowej

 • nawiązywanie kontaktów na poziomie regionalnym i krajowym
 • wymiana doświadczeń, integracja środowiska zawodowego Dyrektorów Finansowych, wsparcie między członkami Stowarzyszenia
 • członkostwo / certyfikacja zwiększająca wartość profesjonalisty na rynku pracy
 • dostęp do bazy danych ofert pracy

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, 24 lutego 2012 r.

Zarząd (maksymalnie ośmioosobowy) oraz Komisja Rewizyjna (max 5 osób) będą wybierane co dwa lata przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 24 lutego 2012 r. w Warszawie – Zgromadzenie to wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną (nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna będą funkcjonowały przez 2 kolejne lata od powołania podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia). Do Zarządu wybrano Marzenę Czapaluk, Pawła Domosławskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Bartosza Duzinkiewicza, Katarzynę Jankowską, Ireneusza Leszcza, Arkadiusza Wiercińskiego oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Romana Czarnucha, Pawła Kiełczykowskiego, Tadeusza Michalika, Nikolausa von Nathusius oraz Marzennę Werner.

Podczas trzeciego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 marca 2014 r. do Zarządu wybrano: Pawła Domosławskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Sebstiana Goschorskiego, Ireneusza Leszcza, Cezarego Klimonta, Stanisława Andrzeja Miszczaka, Tomasza Wlazło oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Dmochowskiego, Monikę Kaczorek, Nikolausa von Nathusius, Beatę Strumińską i Witolda Szymczaka.

Podczas piątego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 21 kwietnia 2016 r. do Zarządu wybrano Tomasza Dąbrowskiego, Pawła Domosławskiego, Cezarego Klimonta, Ireneusza Leszcza, Stanisława Andrzej Miszczaka, Witolda Lelentala, Patrycję Ptaszek-Strączyńską oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Andrzeja Dmochowskiego, Marzenę Czapaluk, Tomasza Dziekana, Nikolausa von Nathusius i Beatę Strumińską.

Podczas siódmego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 26 kwietnia 2018 r. do Zarządu wybrano Andrzeja Dmochowskiego, Pawła Domosławskiego, Cezarego Klimonta, Stanisława Andrzeja Miszczaka, Benedykta Wiśniewskiego oraz Jacka Zająca. Do Komisji Rewizyjnej powołano Tomasza Chrabałowskiego, Tomasza Dąbrowskiego i Nikolausa von Nathusius.