Finexa

Uwagi do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Komisja Podatkowa Finexa przygotowała i przesłała do Ministra Gospodarki list z uwagami do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Projekt wprowadza ważną zmianę podatkową – ma doprowadzić do ujmowania do celów podatkowych w CIT i PIT faktur korygujących obrót na bieżąco w  przypadkach, gdy faktura korygująca wynika z okoliczności, o których wystawiający fakturę korygującą nie mógł wiedzieć w momencie wystawiania faktury pierwotnej.

Proponowana przez Ministra Gospodarki zmiana ogranicza sytuacje, w których możliwe jest bieżące ujęcie dokumentów korygujących (czy to po stronie przychodowej czy kosztowej) do czterech przypadków. Są to zdarzenia takie jak:

• udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
• zwrot towarów i opakowań,
• zwrot nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do sprzedaży nie doszło,
• zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Powyższe zdarzenia nie wyczerpują listy przypadków, w których dochodzi do wystawiania faktur korygujących czy innych dokumentów korygujących sprzedaż/ zakup, przy tym zarazem można stwierdzić, że przedsiębiorca wystawiając (otrzymując) dokument pierwotny nie był w stanie przewidzieć, że faktura taka może następnie ulec zmianie. 

Zdarzenia takie dodatkowo obejmują np.:

• rozliczanie świadczeń ciągłych, np. usług IT, HR, zarządczych, strategicznych, innych usług wsparcia wewnątrzgrupowego, które rozliczane są na rzecz świadczącego w skali danego roku podatkowego w relacji do np. wysokości sprzedaży/ zysku wygenerowanej przez usługobiorcę. Póki nie zostanie zweryfikowana ostateczna wartość tej sprzedaży/ zysku, fakturowanie odbywa się na zasadzie danych prognozowanych. Dopiero po zamknięciu roku rozliczeniowego możliwa jest ostateczna weryfikacja wysokości faktur.  W tym i innych, podobnych przypadkach strony transakcji również w żaden sposób nie są w stanie z góry przewidzieć wystąpienia korekty ani jej kierunku (in plus, in minus),
• podwyższenia ceny po transakcji, literalnie bowiem przepis z art. 29a ust. 10 dotyczy tylko obniżenia ceny, np. w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest z zastrzeżeniem określonego warunku (cena rzeczy wynosi X, ale jeśli w przyszłości sprzedającemu uda się sfinalizować prace zmierzające do poniesienia wartości użytkowej rzeczy – np. uzyska dodatkowe zezwolenia, licencje, poniesie określone nakłady, etc. cena może zostać zwiększona).

Stowarzyszenie Finexa zaproponowało rozszerzenie przypadków, w których miałyby znaleźć zastosowanie nowe przepisy.

Pismo przesłane do Ministerstwa można pobrać pod tym adresem.

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *