Finexa

Uwagi do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Komisja Podatkowa Finexa przygotowała i przesłała do Ministra Gospodarki list z uwagami do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Projekt wprowadza ważną zmianę podatkową – ma doprowadzić do ujmowania do celów podatkowych w CIT i PIT faktur korygujących obrót na bieżąco w  przypadkach, gdy faktura korygująca wynika z okoliczności, o których wystawiający fakturę korygującą nie mógł wiedzieć w momencie wystawiania faktury pierwotnej.

Proponowana przez Ministra Gospodarki zmiana ogranicza sytuacje, w których możliwe jest bieżące ujęcie dokumentów korygujących (czy to po stronie przychodowej czy kosztowej) do czterech przypadków. Są to zdarzenia takie jak:

• udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
• zwrot towarów i opakowań,
• zwrot nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do sprzedaży nie doszło,
• zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Powyższe zdarzenia nie wyczerpują listy przypadków, w których dochodzi do wystawiania faktur korygujących czy innych dokumentów korygujących sprzedaż/ zakup, przy tym zarazem można stwierdzić, że przedsiębiorca wystawiając (otrzymując) dokument pierwotny nie był w stanie przewidzieć, że faktura taka może następnie ulec zmianie. 

Zdarzenia takie dodatkowo obejmują np.:

• rozliczanie świadczeń ciągłych, np. usług IT, HR, zarządczych, strategicznych, innych usług wsparcia wewnątrzgrupowego, które rozliczane są na rzecz świadczącego w skali danego roku podatkowego w relacji do np. wysokości sprzedaży/ zysku wygenerowanej przez usługobiorcę. Póki nie zostanie zweryfikowana ostateczna wartość tej sprzedaży/ zysku, fakturowanie odbywa się na zasadzie danych prognozowanych. Dopiero po zamknięciu roku rozliczeniowego możliwa jest ostateczna weryfikacja wysokości faktur.  W tym i innych, podobnych przypadkach strony transakcji również w żaden sposób nie są w stanie z góry przewidzieć wystąpienia korekty ani jej kierunku (in plus, in minus),
• podwyższenia ceny po transakcji, literalnie bowiem przepis z art. 29a ust. 10 dotyczy tylko obniżenia ceny, np. w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest z zastrzeżeniem określonego warunku (cena rzeczy wynosi X, ale jeśli w przyszłości sprzedającemu uda się sfinalizować prace zmierzające do poniesienia wartości użytkowej rzeczy – np. uzyska dodatkowe zezwolenia, licencje, poniesie określone nakłady, etc. cena może zostać zwiększona).

Stowarzyszenie Finexa zaproponowało rozszerzenie przypadków, w których miałyby znaleźć zastosowanie nowe przepisy.

Pismo przesłane do Ministerstwa można pobrać pod tym adresem.

Napisz Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *